Regulamin

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA PLATFORMY B2B

 

Regulamin Użytkownika PLATFORMY B2B określa zasady sprzedaży towarów przez „MEGABAJT” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy wykorzystaniu platformy internetowej.

 

§ 1.     DEFINICJE

1)   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć „MEGABAJT” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000127183, NIP 525-19-17-106, REGON 012726986,
 2. PLATFORMIE B2B - należy przez to rozumieć udostępniany przez DYSTRYBUTORA system sprzedaży towarów do podmiotów gospodarczych przy wykorzystaniu platformy internetowej pod adresem: http://b2b.megabajt.com.pl,
 3. KLIENCIE - należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy, który wystąpił o możliwość zakupu towarów u DYSTRYBUTORA przy wykorzystaniu PLATFORMY B2B,
 4. REJESTRACJI - oznacza czynności dokonane w sposób określony w Regulaminie, niezbędne w celu korzystania przez KLIENTA ze wszystkich funkcjonalności PLATFORMY B2B,
 5. UŻYTKOWNIKU - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z PLATFORMY B2B w imieniu i na rzecz KLIENTA,
 6. ADMINISTRATORZE – należy przez to rozumieć UŻYTKOWNIKA z prawem do tworzenia innych UŻYTKOWNIKÓW KLIENTA oraz nadawania i modyfikowania ich uprawnień,
 7. DOSTĘPIE DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do PLATFORMY B2B w zakresie uprawnień nadanych danemu UŻYTKOWNIKOWI przez ADMINISTRATORA.

 

§ 2.     REJESTRACJA      

1)   W celu możliwości składania zamówień przy wykorzystaniu internetu KLIENT zgłasza DYSTRYBUTOROWI chęć przystąpienia do Platformy B2B poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: http://b2b.megabajt.com.pl/register.

2)   Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

 1. formularz rejestracyjny powinien być wypełniony i przesłany przez osobę/y upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu KLIENTA,
 2. KLIENT powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty, za wyjątkiem pól opcjonalnych,
 3. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być aktualne, pełne oraz zgodne z prawdą,
 4. KLIENT powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, przy czym KLIENTOWI przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania w każdym czasie.

3)  Dostęp do PLATFORMY B2B może być przyznany przez DYSTRYBUTORA wyłącznie po zaakceptowaniu przez KLIENTA treści niniejszego Regulaminu.

4)  Po akceptacji przez DYSTRYBUTORA wniosku rejestracyjnego, KLIENT otrzyma, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej, dane dostępowe do PLATFORMY B2B, do profilu ADMINISTRATORA.

5)  ADMINISTRATOR może utworzyć, w ramach jednego konta KLIENTA dodatkowych UŻYTKOWNIKÓW,  w tym innych ADMINISTRATORÓW, oraz nadać im stosowny zakres uprawnień, w tym w szczególności do:

 1. składania, modyfikowania, usuwania lub przeglądania zamówień,
 2. przeglądania faktur,
 3. składania i przeglądania reklamacji,
 4. monitorowania rozliczeń finansowych.

6)  DYSTRYBUTOR może umożliwić ADMINISTRATOROWI nadawanie uprawnień UŻYTKOWNIKOM do dodawania oraz modyfikowania adresów wysyłkowych (w tym: należących do klientów końcowych), pod warunkiem wcześniejszego zawarcia z KLIENTEM odrębnej pisemnej umowy w tym zakresie.

7)   Każdy nowy UŻYTKOWNIK otrzyma, na wskazany przez ADMINISTRATORA adres poczty elektronicznej, dane dostępowe do PLATFORMY B2B.

8)   DYSTRYBUTOR, nie posiadając dostępu do kont UŻYTKOWNIKÓW, nie ma możliwości składania zamówień w ich imieniu za pomocą PLATFORMY B2B oraz zmiany ich uprawnień w ramach konta KLIENTA.

9)  KLIENT ponosi pełną i wyłączoną odpowiedzialność za dostęp i wszelkie działania UŻYTKOWNIKOWÓW, w tym w szczególności za składane zamówienia.

10)  DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy przydzielenia DOSTĘPU DO SYSTEMU dla danego UŻYTKOWNIKA bez podania przyczyny.

11)  Każdy UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do nieudostępniania indywidualnych danych logowania innym osobom.

 

§ 3.     ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY B2B

1)   Korzystanie z PLATFORMY B2B jest możliwe po zalogowaniu się, poprzez wpisanie prawidłowego: ID KLIENTA, parametru użytkownika i hasła.

2)   UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu i na rzecz KLIENTA w zakresie uprawnień nadanych przez ADMINISTRATORA, bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw.

3)   DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo do informowania ADMINISTRATORA pocztą elektroniczną o każdej zmianie dokonanej przez UŻYTKOWNIKÓW w zakresie danych objętych formularzem rejestracyjnym lub danych wprowadzonych przez ADMINISTRATORA przy tworzeniu nowego UŻYTKOWNIKA.

4)   KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za działania wszystkich UŻYTKOWNIKÓW i na nim spoczywa obowiązek usuwania lub ograniczania uprawnień UŻYTKOWNIKÓW. 

5)   DYSTRYBUTOR ma prawo zablokowania lub ograniczenia DOSTĘPU DO SYSTEMU wszystkim lub wybranym użytkownikom KLIENTA, w przypadku gdy:

 1. KLIENT nie dokonał u DYSTRYBUTORA żadnego zakupu w terminie 15 dni od dnia przyznania DOSTĘPU DO SYSTEMU lub w okresie kolejnych 90 dni,
 2. KLIENT wykorzystuje informacje pozyskane na PLATFORMIE B2B do innych celów niż zamawianie towarów u DYSTRYBUTORA,
 3. KLIENT prowadzi działalność konkurencyjną względem DYSTRYBUTORA,
 4. KLIENT udostępnia swoje konto osobom trzecim,
 5. istnieje podejrzenie, iż KLIENT korzystając z PLATFORMY B2B narusza prawa osób trzecich,
 6. DYSTRYBUTOR wykryje działanie systemu dokonującego automatycznej dystrybucji informacji z PLATFORMY B2B przy wykorzystaniu profilu UŻYTKOWNIKA.

6)  Utworzenie profilu UŻYTKOWNIKA jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez UŻYTKOWNIKA na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowej od DYSTRYBUTORA. UŻYTKOWNIK może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej poprzez wejście na link umieszczony w mailu zawierającym informację handlową.

 

§ 4.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

1)  Klient może składać zamówienia na PLATFORMIE B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2)  Wszystkie ceny prezentowane na PLATFORMIE B2B są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT.

3)  STRONY ustalają, że zamówienia składane przez uprawnionych UŻYTKOWNIKÓW na PLATFORMIE B2B nie wymagają potwierdzenia przez KLIENTA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej.

4)  DYSTRYBUTOROWI przysługuje prawo do zweryfikowania zamówienia oraz odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

5)  Złożenie zamówienia na PLATFORMIE B2B jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez KLIENTA warunków rękojmi/gwarancji udzielanych przez DYSTRYBUTORA na zamawiane towary, określonych pod adresem: http://www.megabajt.com.pl/regulamin.html.

6)  DYSTRYBUTOR będzie pokrywał koszty transportu towarów do KLIENTA przy wykorzystaniu transportu własnego lub firmy spedycyjnej, o ile wartość pojedynczej dostawy wyniesie co najmniej 800 zł netto. W przypadku realizowania wysyłki o niższej wartości do faktury zostanie doliczona opłata 15,00 zł netto tytułem kosztów transportu.

7)  KLIENT ponosi odpowiedzialność za towar dostarczony na adres wskazany przez UŻYTKOWNIKÓW przy składaniu zamówienia poprzez PLATFORMĘ B2B. Przyjmuje się, że każda osoba obecna pod wskazanym adresem dostawy jest upoważniona do odbioru towaru w imieniu KLIENTA.

8)  Przedstawione na PLATFORMIE B2B opisy towarów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5.     KREDYT KUPIECKI

1)  DYSTRYBUTOR może przyznać KLIENTOWI limit kredytowy na zakup towarów z odroczonym terminem płatności w oparciu o limit przyznany przez współpracującą firmę ubezpieczeniową.

2)  Występując o przyznanie limitu kredytowego KLIENT jednocześnie upoważnia DYSTRYBUTORA do przekazywania oraz przetwarzania przez współpracującą firmę ubezpieczeniową wszelkich niezbędnych danych oraz informacji uzyskanych od KLIENTA, w tym: danych osobowych, a także przekazywania informacji o zrealizowanych transakcjach.

3)  W przypadku uzyskania limitu kredytowego KLIENT zostanie poinformowany przez DYSTRYBUTORA o wysokości przyznanego limitu oraz okresie odroczenia płatności, licząc od dnia wystawienia faktury.

4)  W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w pkt. 3 za jakąkolwiek fakturę, DYSTYBUTOROWI przysługiwać będzie prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień z odroczonym terminem płatności do czasu uregulowania zaległości przez KLIENTA.

5)  DYSTRYBUTOR może także określić inny termin lub sposób płatności za towary w przypadku stwierdzenia zaległości płatniczych KLIENTA.

6)  DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania przyznanego KLIENTOWI limitu kredytowego bez podania przyczyn.

7)  Uregulowanie należności przez KLIENTA będzie następowało na podstawie wystawionej faktury, w terminie i na konto bankowe DYSTRYBUTORA wskazane na fakturze. Za termin uregulowania płatności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy DYSTRYBUTORA.

8)  O ile KLIENT nie wskaże inaczej przy dokonaniu płatności, zapłata zostanie zarachowana przez DYSTRYBUTORA na należności wynikające z najdalej wymagalnych faktur.

 

§ 6.     REKLAMACJE

1)  Klient korzystając z prawa rękojmi może złożyć reklamację towarów nabytych od DYSTRYBUTORA,  a następnie monitorować status reklamacji, przy wykorzystaniu zakładki „Serwis i Reklamacje” na PLATFORMIE B2B.

2)  Szczegółowy sposób korzystania przez KLIENTÓW z uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji określa regulamin umieszczony na stronie: http://www.megabajt.com.pl/regulamin.html.

 

§ 7.     TAJEMNICA HANDLOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

1)  Informacje o dostępności oraz cenach towarów prezentowane przez DYSTRYBUTORA na PLATFORMIE B2B systemu przeznaczone są do wyłącznej wiadomości KLIENTA.

2)  KLIENT oraz żaden z jego UŻYTKOWNKÓW nie może przekazywać osobom trzecim danych, o których mowa w pkt. 1 jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związanych z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA.

3)  DYSTRYBUTOR nie odpowiada za przerwy lub zakłócenia w działaniu PLATFORMY B2B, jeśli powodem jest:

 1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania DYSTRYBUTORA,
 2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od DYSTRYBUTORA).

4) DYSTRYBUTOR nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z PLATFORMY B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie KLIENTA, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie jego hasła przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu).

 

§ 8.     DANE OSOBOWE

1)  Administratorem danych osobowych KLIENTA oraz jego UŻYTKOWNIKÓW, przekazanych DYSTRYBUTOROWI dobrowolnie w ramach REJSTRACJI oraz tworzenia dodatkowych UŻYTKOWNIKÓW, jest DYSTRYBUTOR.

2)  Dane osobowe przekazane DYSTRYBUTOROWI podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w REGULAMINIE danych w procesie REJESTRACJI może uniemożliwić założenie konta KLIENTA lub UŻYTKOWNIKA, przyznanie limitu kredytowego lub złożenie i realizację zamówienia KLIENTA.

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez DYSTRYBUTORA wyłącznie w celu realizacji zamówień.

4) Każdy, kto przekaże DYSTRYBUTOROWI swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.

5) DYSTRYBUTOR chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych KLIENTÓW oraz ich UŻYTKOWNIKÓW traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze DYSTRYBUTORA, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

6)  DYSTRYBUTOR nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych KLIENTÓW innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie KLIENTA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez KLIENTÓW przepisów prawa.

7)  DYSTRYBUTOR stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez UŻYTKONIKÓW z PLATFORMY B2B, zapisywane są przez serwer DYSTRYBUTORA na dysku twardym urządzenia końcowego UŻYTKOWNIKA.

8)  Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie PLATFORMY B2B na urządzeniach końcowych UŻYTKOWNIKÓW. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego UŻYTKOWNIKÓW oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w ich urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

 

§ 9.     Zmiany Regulaminu

1)  Niniejszy REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 01.11.2018 r.

2)  W przypadku zmiany Regulaminu, KLIENT zostanie o tym fakcie poinformowany przez DYSTRYBUTORA na PLATFORMIE B2B, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.

3)   W sytuacji, gdy KLIENT nie akceptuje treści nowego Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie DYSTRYBUTORA najpóźniej na 3 (trzy) dni przed dniem jego wejścia w życie.

4)   Wszystkie zamówienia złożone na PLATFORMIE B2B przed dniem zmiany REGULAMINU są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez KLIENTA.

5)   Jeżeli jakakolwiek część REGULAMINU okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle obowiązujących przepisów prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbliższy sposób intencje danego zapisu. Pozostałe części REGULAMINU pozostaną w pełnej mocy i będą w pełni skuteczne.